วันที่ คำค้น จาก หมวด
 
ห้องสมุด
ศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก TIAC /NSTDA
ห้องสมุดไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ห้องสมุดความรู้การเกษตร ห้องสมุดธรรม
ห้องสมุดแถบเสียง ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
       
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ ผู้จัดการ
เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ
ไทยโพสต์ Bangkok Post
กรุงเทพธุรกิจ The Nation    
       
นิตยสาร
ผู้หญิง รายปักษ์
สารคดี
       
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบุลราชธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยมหานคร
       
สถาบันราชภัฎ
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
สถาบันราชภัฏเชียงราย
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี