การเซตค่าการพิมพ์    
  1.ไปที่เมนู Files แล้วเลือก Page Setup    
     
       
  2.กำหนดค่าต่างๆ ดังรูป แล้วจึง กดปุ่ม OK    
     
       
  3. เลือกหนังสือ และ หน้าที่ต้องการพิมพ์    
     
       
  4.ให้ทำการเลื่อน Scroll bar ด้านขวาลงมาจนสุด จะพบปุ่ม Print    
     
       
  5.กดปุ่ม Print จากนั้นให้ทำำการเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ    
  (ในช่อง Page Range ใ้ห้เลือก Pages และใส่จำนวนหน้าเป็น 1)    
     
       
  ุ6.เสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่ม Print    
     
       
  เสร็จสิ้นขั้นตอนการพิมพ์